Master in Business Analysis and Consulting – Πρόγραμμα |

1
Master in Business Analysis and Consulting – Πρόγραμμα |

Σεμινάριο Συμβουλευτικών Εργαλείων

4


Αυτό το μάθημα εισάγει τους φοιτητές σε εργαλεία και μεθόδους συμβουλευτικής, παρουσιάζοντας δραστηριότητες συμβουλευτικού έργου και παραδείγματα από την πραγματική ζωή χρησιμοποιώντας επιχειρηματικές περιπτώσεις.

Στο τέλος του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Αξιολογούν τις αξίες του οργανισμού στον οποίο εργάζονται.

Ανάλυση σύνθετων οργανωτικών προβλημάτων χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μεθοδολογία.

Προτείνετε δημιουργικές λύσεις σε έναν οργανισμό.

Οργάνωση διαδικασιών διαχείρισης αλλαγών.

Χρησιμοποιήστε τεχνικές διαχείρισης αιχμής.

Γίνετε σημείο αναφοράς για ερωτήσεις και ασάφειες που σχετίζονται με την τεχνογνωσία.

Κατανοήστε τη φύση και την αυστηρότητα της συμβουλευτικής διαχείρισης.

Διαχειριστείτε τις σχέσεις με τους πελάτες και αντιμετωπίστε αποτελεσματικά προβληματικές καταστάσεις με διαφορετικούς τύπους στελεχών.

Επίδειξη αποτελεσματικής γνώσης του κώδικα δεοντολογίας στη συμβουλευτική διαχείρισης.


Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ενήμερους για θέματα και ευκαιρίες στη διαχείριση της αλλαγής και να τους δώσει εργαλεία για να αναλύσουν τα εμπόδια και πώς να τα ξεπεράσουν, ώστε να λειτουργήσουν ως παράγοντες αλλαγής στη μελλοντική τους εταιρεία. Το πρώτο μέρος του Το μάθημα επικεντρώνεται στην κατανόηση από πού μπορεί να προέρχεται η αντίσταση στην αλλαγή και πώς να διαγνώσουν προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι οργανισμοί κατά την εφαρμογή νέων τεχνολογιών ή άλλου τύπου παρεμβάσεων αλλαγής. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος εστιάζει στη λύση και στις βέλτιστες πρακτικές στις παρεμβάσεις αλλαγής.


Στο τέλος του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Προσδιορίστε την ανάγκη για αλλαγή και να εφαρμόσετε την αλλαγή

Οδηγήστε ένα έργο με επιτυχία

Κατανοήστε τις διαφορές στην επικοινωνία με βάση το MBTI – και την ικανότητα προσαρμογής της επικοινωνίας ανάλογα

Να έχετε δημιουργήσει μια εργαλειοθήκη φράσεων στην επικοινωνία:
– Σε μια συνάντηση
– διαπραγμάτευση
– διαχείριση συγκρούσεων
– νομική ορολογία σχετικά με τις συμβάσεις

Κατανοήστε όχι μόνο τη γλώσσα αλλά και τη σημασία της χρήσης της σωστής μορφής, π.χ. «διπλωματική» γλώσσα

Μάθετε πώς να εκφράζονται και πώς να αλληλεπιδρούν σε μια συνάντηση

Δείτε την προσωπική πρόοδο

Επιχειρηματική Ηθική και ΕΚΕ

4


Κατανόηση του παγκόσμιου πλαισίου των επιχειρήσεων, των βασικών θεμάτων για την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των επιχειρήσεων.

Αναπτύξτε ένα στρατηγικό, προληπτικό όραμα που αντανακλά κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες, δίνοντας έμφαση στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τη δημιουργία εταιρικής αξίας, την καινοτομία και την ηγεσία.

Εφαρμόστε τη θεωρία στην πράξη, δίνοντας έμφαση στο πώς οι παγκόσμιες επιχειρήσεις μπορούν δυνητικά να συμβάλουν στη δημιουργία θετικών κοινωνικών αλλαγών και στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Σε αυτή την προοπτική, το μάθημα θα μπορούσε να δομηθεί γύρω από τις ακόλουθες ακολουθίες:

Καθορισμός της ΕΚΕ και της διαχείρισης των ενδιαφερομένων.

Σχεδιασμός και εφαρμογή στρατηγικής ΕΚΕ.

Επικοινωνία ΕΚΕ μέσω αναφοράς και διαφήμισης.

Εφαρμογή ΕΚΕ μέσω υπεύθυνης ηγεσίας.

Αντιμετώπιση ηθικών διλημμάτων στην ΕΚΕ.

Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών

4


Στο τέλος του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Επικοινωνήστε αποτελεσματικά στα αγγλικά για να εξηγήσετε ένα επιχειρηματικό μοντέλο

Ανάλυση σύνθετων οργανωτικών προβλημάτων χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μεθοδολογία. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήστε BPMN και UML για να μοντελοποιήσετε τις επιχειρηματικές διαδικασίες

Χρησιμοποιήστε μεταφορές για να περιγράψετε δημιουργικές προσεγγίσεις σε επιχειρηματικά προβλήματα

Μεταφέρετε ισχυρά μηνύματα χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές παρουσίασης. συγκεκριμένα, παρουσιάστε, εξηγήστε και συζητήστε ένα επιχειρηματικό μοντέλο

Προσδιορίστε τις προβληματικές περιοχές σε μια διαδικασία και σχεδιάστε λύσεις για αυτές τις προβληματικές περιοχές

Χρησιμοποιήστε τεχνικές διαχείρισης αιχμής (BPMN και UML)

Επιδεικνύουν εξειδίκευση σε βασικές έννοιες, τεχνικές και τάσεις στον επαγγελματικό τους τομέα. Ειδικά μοντελοποίηση, αντιμετώπιση προβλημάτων, βελτίωση και επανασχεδιασμό επιχειρηματικών διαδικασιών

Αποτελείτε σημείο αναφοράς για ερωτήσεις που σχετίζονται με εμπειρογνωμοσύνη και ασάφειες σχετικά με τις επιχειρηματικές διαδικασίες.

Διοίκηση και ηγεσία της εταιρείας επαγγελματικών υπηρεσιών

2


Στο τέλος του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει κριτική κατανόηση των πιο σημαντικών επιχειρηματικών παραγόντων σε έναν οργανισμό που βασίζεται στη γνώση:

κατανόηση των υποκείμενων οικονομικών και δημιουργία των σωστών μετρήσεων κερδοφορίας και βασικών δεικτών απόδοσης·

εύρεση του κατάλληλου μοντέλου μόχλευσης.

οικοδόμηση, καλλιέργεια και υπέρβαση των προκλήσεων της διαχείρισης διεπιστημονικών ομάδων εμπειρογνωμόνων·

κατανόηση της πολυπλοκότητας της διαχείρισης μεμονωμένων τεχνικών εμπειρογνωμόνων προς έναν κοινό στόχο και επιτυχής συνεργασία σε μια διαπολιτισμική ομάδα, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου της εποικοδομητικής προσωπικής ανατροφοδότησης και καθοδήγησης·

τον καθορισμό των καλύτερων μοντέλων αμοιβών και κινήτρων για ιδιωτικές συνεργασίες (κλειδί-βήμα, αξιοκρατική, adhoc ή σταθερή απόδοση, κ.λπ.), και πώς να αξιολογηθεί η απόδοση μιας ομάδας·

αξιολογούν τις αξίες του οργανισμού στον οποίο εργάζονται·

μέτρηση της σημασίας της οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τους πελάτες και κατανόηση ότι ένα ποιοτικό προϊόν δεν ταυτίζεται αυτόματα με μια ποιοτική υπηρεσία·

την εφαρμογή αυτών των εννοιών σε εταιρείες επαγγελματικών υπηρεσιών (έλεγχος, συμβουλευτικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, εταιρείες συγχωνεύσεων και εξαγορών, νομικοί, φορολογικοί, αρχιτέκτονες, κ.λπ.) με την ανάλυση σύνθετων οργανωτικών προβλημάτων μέσω της κατάλληλης μεθοδολογίας.

την πρόταση δημιουργικών λύσεων σε έναν οργανισμό·

οργάνωση διαδικασιών διαχείρισης αλλαγών.


Innovation for Management Consulting

2


Schreibe einen Kommentar